“Met koper de natuur op het spoor” –  dat is onze lijfspreuk

HomeKupferAnton_dutch_tvOf het nu om een hobbytuinier, tuinders, landbouwers, boomkwekerijen of bio-boeren gaat – al diegene die in de landbouw actief zijn hebben te maken gekregen met de gevolgen van overbemesting en het inzetten van pesticiden.

Ze dienen derhalve zo snel mogelijk deze bodembelastingen in het water en de voedsel/kiemzone op te lossen en zodoende de bodem weer in harmonie met de natuur te beheren – met gezonde planten en goede opbrengsten.

De herintroductie van koper in de biosfeer schenkt ons op eenvoudige wijze „levendig water“ & „levendig voedsel“.

Daarom wordt er in de biologische landbouw steeds vaker koper in de vorm van koperen werktuigen als doeltreffende gereedschappen ingezet – zelfs in de tuin, in de vijver en als kookgerei in de keuken.

Viktor Schauberger (1885 – 1958) en vele andere natuuronderzoekers hebben het vastgesteld: koper is veelzijdig inzetbaar; het verbeterd de bodemkwaliteit, bevordert de plantengroei en het aroma, evenals de gezondheid van de planten.

Over alle thema’s rondom het koper en de natuurlijke landbouw willen wij informeren. Op ons informatie portaal kunt U achtergrondberichten vinden evenals vele praktische tips voor de landbouw, tuin, vijver, huis en keuken. Mocht U dit thema aanspreken, dan kunt U in uw land aanspreekpartner worden voor het koper en de koperen werktuigen. Neem contact met ons op en spreekt U met ons!

Ga met ons mee de natuur op het spoor!

 

Anton Willi GehlenHeer Gehlen, u heeft in het jaar 2002 de onderneming „Kupfer Anton“ gesticht. Welke motivatie staat achter dit stap?

Meer en meer tuinieren en landbouweren willen hun bodems over eenstemming met de natuur bewerken – zonder dat zij moeten van goede opbrengsten en gezonde planten afzien. Met gereedschapen van koper staat voor deze mense een simpel en indrukwekkend werktuig ter beschikking.

Het is mijn verzoek de voordeelen en de wijze waarop iets werkt van deze gereedschapen voor het brede publiek in een begrijpelijke wijze toegankelijk te maken.

Hiertoe komt dat het tot nu toe alleen handgereedschapen van koper voor de hobby-tuinier gaf. In onze team hebben wij ploegen van koper en scharen voor de landbouw ont- wikkelt, geproduceerd en door middel van veldtesten beproeft. Opdat openen wij voor de bio-boer de mogelijk-
heid, de kwaliteit en produktiviteit van zijn bodems heel simpel – maar duurzaam – te verbeteren.

Wie bent u zelf op Viktor Schauberger en werktuigen van koper geduwen?

Sinds mijn kinderjaren heb ik zelf ervaren, hoe nauw wij mense door het voedsel met de natuur en de dieren ver- bonden zijn.

Het is geen toeval, dat ik mijn beroep in deze omgeving heb gekiezt. Ik ben een monteur voor landbouwmachinen en ik heb reeds in de jaren zestig twee ondernemingen voor de verkoop en de reperatie van tuin-, landbouw- en bosgereedschapen opgerichten. Bijna vier deceniums heb ik deze ondernemingen met succes gevoert.

Seven jaren geleden trof ik tijdens een reis in Salzburg een bio-boer die met gereedschapen van koper ge experimente erde. Het thema  interesseerde me on middelijk. Dus begon ik in mijn ca. 3000 qm groten bio-tuin met deze gereedschapen te werken en mijn ervaringen met andere mense uittewisselen – onze enthousiasme steeg van jaar toe jaar.

2002 heb ik mijn ondernemingen op vijfenzestigjarige leeftijd in jonge handen gegeven. Eindelijk had ik de vrije tijd gepaard met innerlijke rust, om me alleen de nieuw gewonnen overtuigingen te wijden. Bijgevolg legde ik de grondslag voor de onderneming „Kupfer Anton“.

 

Wie of wat verbergt zich achter de naam „Kupfer Anton“?

Anton is mijn langjarige vriend en een getrouwe metgezel. Met hem ga ik op verkenning en hij beantwordt me vele vragen. Gemeenschapelijk zijn wij „de natuur op het spoor”.

Hij was ook de man die me het voorstelling van Viktor Schauberger bracht nader. Trapsgewijs heb ik door hem een beter begrijp voor Schauberger en ook voor samen hangen op deze aarde gevonden.

Mijn vriend Anton denkt, om te seggen, wereldomvattend verbonden.

Sinds einig tijd eronder houd ik me veel met mijn vriend Anton en wij zijn veel zamen. Erbij herken ik meer en meer zijn kwaliteit. Hij geeft me verwijzingen naar mijn vragen, verklart samenhangen. Hij wijst me dwalingen en dood lopende straten aan. Hij is zeer liefdevol en geduldig, trouw. Nimmer is hij opdringerich of betweterig. Meestal is hij humoristisch. Maar hij kan ook ernstig zijn. Darbij heb ik tot vandaag nog niet beleeft dat hij me gekritiseerd of humeurig is. Soms is hij bedroefd, wanneer ik in het oude staal van eigenwijsheid en strijdvaardigheid terechtkom.

In een dialoog met de thema koper zijn wij beide overeengekome dat ik mijn vriend nu „Kupfer Anton“ mag noemen, want onze hoofdthema is koper en iets wonderbaare wijze waarop iets werkt. En dus is „Kupfer Anton“ als een nog betere vriend, raadgever en helper in mijn leven gekome.

Daarom heb ik de onderneming graag naar hem genoemd.

 

Viktor SchaubergerViktor Schauberger
(1885 – 1958)

„Mensen huoden mij voor gek
Kann zijn dat ze gelijk hebben
Maar in dit geval maakt het niet uit
Of daar een gek min of meer op deze wereld is.

Zou het zo zijn, dat ik gelijk heb
En de wetenschap is fout
Dan mege zich onze heer over alle mensen erbarmen.“

De Oostenrijker Viktor Schauberger was natuurvorser en uitvinder. De boswachter observeerde in meer dan tien jaaren in de natur, hoe wasdom, leven en beweging ontstaat.

Ontwiklingen in de natur was voor hem een vorbild te kopieren voor moderne technische gegevens. „Den natuur verstaan en kopieren“ is altijd het doel geweesd van Viktor Schauberger. Voor meditative tijd was water zijn element. Het was niet alleen zijn leven maar ok het bewustzijn van onze aarde.

Akademisch en technisch beschafde tijdgenooden te kritiseren zijn niet wetenschapelijke handelwijze.

Onverstoorbar daarvan waarschuwde hij bereids in het begin van de 20. eeuw voor het gevolgen van intensiefe waterhuishouding, bos- en landbouw, kernenergie, ontbossing en de normaliseren van stroomen. Overtuigd van de juistheid van zijne inzichten maakte hij zich door studie opmerkelijke alternatiefen eigen.

Door zijn succes van al die realiserden projecten, was het gevolg dat Viktor Schauberger binnen korte tijd een hooge achting kreeg in belangrijke regeringskringen.

In de jahren vijftig bezielten zich de mense evewel voor chemische mest. Met hunne hulp opvoerden zij binnen kortste tijd de landbouwkundige opbrengsten. Lange tijd waren zij blind voor het feit dat zij elk jaar meer chemie nodig hadden, om deze opvoering te houden.

Vandag zijn de negativen gevolgen door de innovatie van mens en natur overall te zien.

De voordenker Viktor Schauberger waarschuwde al in het begin van de 20. Eeuw voor deze catastrofale gevolgen. Ze zijn zelf vandaag nog actueeler dan ooit. Wereldwijd verbreiden de mensen het gedachtengoed en de uitvindingen van Viktor Schauberger.

Het middelpunt van de onderneming van Kupfer-Anton zijn het tuin- en landbouwgereedschapen van koper. Deze willen wij verder ontwikkelen en met informatie en het uitwisselen van ervaringen geinteresseerde natuurliefhebbers ontvlammen.

Wie zich bovendien voor het levenwerk van Viktor Schauberger interesserd kunt zich betrekkelijk verder gaande Informatie tot ons wenden.

 

Koper-gereedschapen

Een Oostenrijke kunst smid vervaardigt in handwerk het origineel PKS-handgereedschap van koper.  Hiervoor gebruikt hij een koper-tin legering met een gehalte aan koper van meer dan 92%.

Deze legering word koud vervestevigt om het materiaal de nodige hardheid te geven.

Tot het produkt is klaar doorlopt het gereedschap zeven bewerkingsfasen: uitsnijden, harden (kloppen), solderen, lassen,ijpen, polijsten, steel inzetten.

Een traditioneele draaier vervaardigt de stelen van essehout, beuken of lindehout.

Handgereedschap van koper zijn voor alledaags werkzaamheden in gecultiveerde bodems geschikt. Koper is een elastisch materiaal en brekt ook bij ruwe belasting niet. Deuken kan men zonder grote probleem uitslaan.

De gereedschapen van zeer goede kwaliteit worden van alle belanghebbenden in het bewustzijn gefabriceerd en op de markt gebracht omdat zij een bijdrage voor de natuurlijke verbetering van de bodem leveren.

In dit bewustzijn kan de verbruiker zin gereedschapj voor vele jaren in zijn tuin benutten.

 


Een natuurlijk gelaten bodem is magnetisch gespand door het bipolariteit van aardebol en atmosfeer.

Deze spanning in de bodem is een fundamenteel voorwaarde voor al natuurlijke processen van stofwisseling. Door deze worden water en voedingsstofen met de atmosfeer gewisselt en de planten regelmatig toegevoerd. Daarom verzorgt zich een gespannte bodem solide zelf met voedingsstofen – helemaal zonder de kunstmatige toevoeging van mest.

Tijdens de bewerking van de bodem bouwen gereedschapen van koper deze spanning in de bodem op. Zij ondersteunen de huishouding van water en voedingsstof in een natuurlijke wijze.

In tegenstelling met koper ijzer is magnetisch en ontspannt de bodem. Door middel daarvan dalt het voorhanden water in de aardlagen die dieper gelegen zijn. Een uitgedrogen bodem kunt de planten niet met voldoende voedingsstoffen verzorgen en brengt geringe opbrengsten.

Hiertoe komt: Al tuingereedschapen – van ijzer of van koper – achterlaten onder de bewerking door de mechanische slijtage fijne partikelen van metaal in de bodem. Het partikelen van koper als belangrijke gestanddeel dragen tot een gezonde, sterke plantengroei bij. Het partikelen van ijzer evenwel achterlaaten een zeer schadelijke spooren van roest die de bodem duurzaam ontspannen en uitdrogen.

Het negatiefe resultaaten die door gereedschapen van ijzer entstaan zijn bekend:

Jaarlijks word meer kunstmatige bemestingsmiddel ingezet, om de bodems te verbeteren. Kunstmatig verzorgde planten zijn vatbaar voor ziekten en schadelijke dieren en worden met gif besproten – zie nadeel van mens en natuur.

Hoe positief zich koper daarentegen op de planten invloed heft, hebben onderzoekers wereldwijd bewezen.

 

Viktor Schauberger ondekte de betekenis van koper

Viktor Schauberger ondekte de betekenis van koper door observatie van de natuur en intuïtie. Hij kon in talrijke veldtesten bewijzen dat koper in de bodem het wasdom en de gezondheid van de planten steunt.

Deze these vind tijdens het leven bij Schauberger weinig belangstelling. Te groot was het enthousiasme voor de toen opkomende chemische mest.

Intussen kon de betekenis van koper evenwel mondiaal van onderzoekers bevestigd worden. Lijvig gedocumenteerd zijn deze resultaten in het studieboek van de Duitse “Kupferinstitut”, „Kupfer in der Landwirtschaft“ (1. Auflage 1988, ISDN 3-921505-062).

De auteurs komen tot de folgende conclusie: Koper is nodig voor het normale, gezonde wasdom en de voortplanting van alle planten en dieren.
Door het gebrek van koper verminderen zich de oogstopbrengsten tot 20%. Verder werd bewezen dat door de voldoende verzorging van de bodem met koper en het weer- stands vermogen tegen ziekten en de bekwaamheid van voor0t – planting bij bijna elke soort van planten word gesterkt.

Tot nu toe werd het gehalte van koper in de bodem verrijkt door chemische mest en andere toevoegingen. Dit evenwel kan door een niet vakkundige uitvoering naar een over- bemesting voeren die nadelig voor de planten is.

Met het nieuwe gereedschap van koper komen evenwel door de fijne slijtage onder de bewerking alleen zeer kleine menigten van koper in de bodem – en dit op een simpele manier.

 

Nieuw technologie

Iedere natuurvriend heeft in het voorjaar / zomer 2003 met spijt de uitsterven van vele soorten bijen zelf mee gemaakt of werd door de media “verklaart”.

Ook „Kupfer Anton“ heeft dit thema verklaart en hij zat vast dat Viktor Schauberger voor dit thema belangrijke verwijzingen levert. Dus kunnen wij door zijn inzichten gezonde en in staat weerstand te biedend debijen voor ons mensen en onze natuur kweken.

Misschien bent u als lezer nu verrast, want met recht wordt u herkennen, dat Viktor Schauberger het thema bijen helemaal niet uiteen heeft gezet. Schauberger was evenwel zeer intensief met de oorspronkelijke vorm van het leven bezig en deze is naar zijn oordeel het ei, de 0-vorm.

De eivorm is voor de voortplanting voor de rest van het leven van belang.

Beschouwen wij het oordeel van Viktor Schauberger met betrekking tot de natuur en de mens, om een eigen mening te ontwikkelen. Men kan naar korte tijd vaststellen, dat in alle berijken van de instandhouding van het leven voornamelijk de eivorm geldigheid heeft.

Dus hebben bijvoorbeeld alle menslijke organen die leven kweken, ontwikkelen en bewaren de eivorm. In de wereld van de dieren en planten is dit evenzo. Alles wat leeft, zich bewegt, zich ontwikkelt, opent heeft direct en indirect met de eivorm te doen.

De natuur ontwikkelt natuurlijke eivormen.

Bijna de hele natuurlijke vormgeving hier op de aarde heeft de eivorm of is daaruit opgebouwd. Het zijn in de natuur gene vierhoekige vormen bekent en ook gene rechte lijnen. Alles heeft levende en ronde vormen.

De mensen hebben de bijen gedwongen in een onnatuurlijke omgeving te leven.

De lezer die het juiste opgevoerde kan begrijpen, die heeft reeds gezien, waar de betrekking toe het thema bijen is. Het houden van bijen in zijn tegenwoordige vierhoekige vorm is geheel onnatuurlijk.

Onze voorvaders hadden in door zijn korfen de eivorm en omdat een voor de bijen natuurlijke levensruimten en –vorm. Het probleem was het nemen van de honingraat vanuit deze korfen, om de honing te winnen.

Maar met onze tegenwoordige mogelijkheden kunnen wij de bijenkasten als naturrlijke eivorm bouwen, zonder de problemen met de nemen van de honingraat. Er is maar één proces van anders denken nodig. Hiertoe geldt weer het woord van Viktor Schauberger „Wij drijen = Denken vals“. Wij moeten ons bij het denken en voelen wennen aan de natuurlijke, levende en optimistische eivorm. Dan eindigd ook langzamerhand onze hoekige, beperkte denkwijze.

Hoekige woonruimten ademen en leven niet.

Als wij dieper in de thema hoekige vorm en eivorm erin gaan, zo kan men het geweldige onderscheidt vastzetten. De hoekige vorm is beperkt, heeft wenig ruimte, heeft altijd een donkere hoek, waar zich vuil en ongedierte kunt afzetten. Eveneens is de inwendige circulatie van lucht zeer slecht, omdat de hoeken wenig worden door gelucht.

Zit u één keer met vele mensen in een hoekige ruimte, zonder venster, de wanden volkomen dicht. Alleen een kleine deurtje staat open waardoor de mensen kunnen naar binnen en naar buiten gaan. Deze ruimte kan niet ademen, niet leven. Het zelfde geldt ook voor de bijen.

En nu zit u dezelfde mensen in een eivormige ruimte en observeerd zij. Naar korte tijd kunt u het onderscheid voelen en beleven – hier is atmosfeer, hier stromt de lucht en de levensenergie helemaal vrijer en lichter. Hier zijn gene hoeken die vuil en hoeken herbergen.

Om deze verschillende wijze van denken en beschouwing opbouwen en uitbreiden te kunnen, heeft u alleen tijd nodig om met vreugde en gereedheid te experimenteren.

Wij maken momenteel voor onze studie concepten over eivormige bijenkasten en wij zullen u met onze website regelmatig informeren. Als u geïnteresseerd bent in de directe verwisseling van ervaring of misschien een samenzwering of alleen verdere informatie wenst, voel vrij om met ons in contact te komen.